Planering Organisk kemi

Organisk kemi

Vi fokuserar på energi ur kemiperspektiv och undersöker hur ämnen reagerar med varandra och vad som händer då.

 

Innehåll

– Grundämnen och periodiska systemet

– Bindningar ex väte och kol, olika sorters bindningar

– Kemisk energi och bindningar

– Grundämnet kol

– Kol som livsbärare och naturresurs

– Kolets kretslopp

– Metanserien

– Förbränning av kolväten

 

Lärandemål

Du ska känna till

– hur/varför atomer kan binda till varandra

– Hur bindningar hänger ihop med energi

– Kemiska formler och reaktioner

– Kolets användning (inklusive förbränning)

 

Sidor att läsa

Sidor Handlar om
117 – 123 Kol och kolföreningar
126 Kolväten som föroreningar
153 – 163 Kemisk energi
176 – 178 Polymerer
180 – 187 Periodiska systemet, atomer, valenselektroner
188 – 189 Joner
192 – 193 Kemiska bindningar

 

Planering av lektioner

  • Lektion 1: Quiz och Kemins grunder
  • Lektion 2: Kemiska reaktioner
  • Lekion 3: Lab – Kemiska reaktioner och formler
  • Lektion4: Kolet och energi lagrad i bindningar
  • Lektion 5 – 6: Metanserien och hur vi kan få energi från bindningar
  • Lektion 7: Prov
  • Lektion 8: Återlämning prov och utvärdering

 

Begrepp

– Grundämnen

– Periodiska systemet

– Atomer

– Joner

– Molekyler

– Valenselektroner

– Bindningar (enkel, dubbel, trippel)

– Kemisk energi

– Grundämnet kol

– Kolets kretslopp

– Metanserien

– Förbränning av kolväten

 

 

Kunskapsutveckling i förmågan Granska information, kommunicera, ta ställning
Kunna ta ställning i frågor som rör kemi och formulera ställningstagandet det på ett enkelt sätt. Kunna ta ställning i frågor som rör kemi och formulera ställningstagandet på ett välutvecklat sätt.
Kunna använda naturvetenskapliga argument för att argumentera. Kunna använda naturvetenskapliga argument för att bredda eller fördjupa argumentationen.
Kunskapsutveckling i förmågan Systematiska underökningar
Kan labba säkert och följa uppgiften.
Kan dra en slutsats utifrån ett resultat förklara slutsatsen med hjälp av begrepp. Kan dra en slutsats utifrån ett resultat och förklara slutsatsen med hjälp av begrepp.
Kunskapsutveckling i förmågan Begrepp
Kunna förklara varför och hur atomer binder till varandra. Kunna förklara varför och hur atomer binder till varandra på partikelnivå.
Kunna beskriva kemiska reaktioner. Kunna beskriva kemiska reaktioner med hjälp av reaktionsformler.
Kunna förklara var kol finns och vad vi använder det till. Kunna förklara förekomsten av kol och vår användning av kol med hjälp av bindningar och energi.